Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.brewbar.sk

(pre doručovanie tovaru v Slovenskej republike)

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Obchodné podmienky sú všeobecným dokumentom upravujúcim zmluvný vzťah medzi Predávajúcim - prevádzkovateľom elektronického obchodu www.brewbar.sk, ktorým je spoločnosť: SPANK, s.r.o. so sídlom Cabanova 2199/2, 841 02 Bratislava, IČO 52427226, DIČ 2121021023, IČ DPH SK2121021023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka 137656/B e-mail: info@brewbar.sk a Kupujúcim (spotrebiteľom).
 1. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v detailoch upravujú tieto Obchodné podmienky, sa riadi platnou právnou úpravou Slovenskej republiky. V prípade Kupujúceho – fyzická osoba nepodnikateľ ide najmä o Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.), v prípade Kupujúceho – fyzickí osoba podnikateľ alebo Kupujúceho – právnická osoba ide najmä o Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.) a ďalšie, nižšie uvedené právne predpisy.
 1. Vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spolu ako aj ako zmluvné strany) sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany po potvrdení Objednávky záväzné; vo vzťahoch neupravených týmito Obchodnými podmienkami dotknutými právnymi predpismi.

 

2. Objednanie tovaru, kúpna cena a platba za tovar

 

 1. Objednanie tovaru je možné výlučne online na stránke www.brewbar.sk (aj ako Obchod). Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa pred objednaním tovaru s týmito Obchodnými podmienkami riadne oboznámil, rozumie im a vyjadruje s nimi súhlas.
 1. Potvrdením Objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami s právami a povinnosťami podľa týchto Obchodných podmienok. Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v Objednávke.
 1. Kupujúci potvrdením objednania tovaru tlačidlom „Objednanie s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že si je vedomý svojej povinnosti bezodkladne uhradiť kúpnu cenu v celej výške. Bez uhradenia kúpnej ceny nebude kúpna zmluva uzavretá (viď bod 2.6).
 1. Kúpna cena tovaru je uvedená pri danom tovare v Obchode výlučne v mene EURO (€), a vrátane príslušnej sadzby DPH platnej v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
 1. Spôsob platby za tovar si Kupujúci zvolí priamo v Obchode, pričom je možné platby realizovať výlučne bezhotovostným platobným prevodom platobnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal.
 1. Objednanie tovaru – uzavretie Kúpnej zmluvy je považované za konečné a záväzné v momente odoslania potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho na e-mail adresu Kupujúceho, ktorú uviedol pri objednaní tovaru. Potvrdzujúci e-mail je generovaný automaticky po prijatí platby – celkovej kúpnej ceny (vrátane ceny dopravy). V prípade nedoručenia potvrdzujúceho e-mailu si Vás dovoľujeme požiadať o bezodkladné kontaktovanie s uvedením čísla Objednávky na e-mail: info@brewbar.sk.
 1. Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej uzatvorenia do doby 15 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. 
 1. Kúpna zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená a/alebo písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od nej v súlade s Obchodnými podmienkami. Záväzky vzniknuté z uzavretej kúpnej zmluvy nezanikajú zánikom kúpnej zmluvy.
 1. Faktúra za objednaný tovar bude Predávajúcim vyhotovená a Kupujúcemu doručená najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia platby v zmysle § 73, písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 1. Kupujúci potvrdením Objednávky a uhradením kúpnej ceny vyjadruje súhlas s vyhotovením elektronickej faktúry (spravidla formát .pdf), ktorá mu bude doručená Predávajúcim výlučne elektronicky na e-mail zadaný v Obchode.

 

 

3. Doručenie tovaru

 

 1. Objednaný tovar je expedovaný obvykle najneskôr do 48 hodín od času uzatvorenia kúpnej zmluvy (viď 2.6) počas pracovných dní. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade Predávajúceho je tovar expedovaný bezodkladne po jeho opätovnej dostupnosti, najneskôr však do 10 pracovných dní.
 1. Objednaný tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. poštovou službou, ktorú si Kupujúci vyberie v Obchode. Lehoty dodania tovaru sú určené Slovenskou poštou, a.s., spravidla je tovar doručený najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa jeho expedovania.
 1. Náklady spojené s dopravou, ktoré sú uvedené v Obchode, budú pripočítané k cene tovaru a spolu budú tvoriť kúpnu cenu (viď bod 2.6).
 1. Osobný odber tovaru je možný v prevádzke Predávajúceho: Brew Bar Café, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava (budova Freshmarketu) počas otváracích hodín, pričom v tomto prípade si Predávajúci neúčtuje dopravu. Možnosť osobného odberu – vyzdvihnutie tovaru bude Kupujúcemu oznámená na e-mail, ktorý uviedol v Obchode.
 1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od doručovateľa skontrolovať stav preberanej zásielky a v prípade jej poškodenia bezodkladne skontrolovať stav preberaného tovaru. V prípade poškodenia preberaného tovaru je povinný spísať reklamačné konanie s doručovateľom a bezodkladne o tom informovať Predávajúceho. Prevzatím poškodeného tovaru zaniká Kupujúcemu právo uplatnenia reklamácie voči Predávajúcemu (bod 5.6).
 1. Prevzatím tovaru od doručovateľa prechádza vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa Článku 4. Obchodných podmienok vlastnícke právo Kupujúceho k tovaru zaniká prevzatím vráteného tovaru Predávajúcim.

 

 

4. Odstúpenie od zmluvy

(Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy)

 

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy bezodkladne po jej uzavretí, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Pre posúdenie lehoty 14 dní je rozhodujúci dátum odoslania písomného odstúpenia od zmluvy Kupujúcim.
 1. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomný charakter a musí byť preukázateľne doručené na adresu sídla Predávajúceho (viď bod 1.1) alebo v podobe podpísaného a naskenovaného listu (.pdf) na e-mail Predávajúceho (info@brewbar.sk). Ak využije Kupujúci druhú možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu bude potvrdené Predávajúcim.
 1. Písomné odstúpenie od zmluvy je možné doručiť Predávajúcemu alebo ním poverenej osobe aj osobne, avšak výlučne po vopred dohodnutom postupe (e-mail: info@brewbar.sk), pričom aj v tomto prípade môže byť kúpna cena zo strany Predávajúceho vrátená Kupujúcemu výlučne podľa bodu 4.6 Obchodných podmienok.
 1. Pre odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4.1 môže Kupujúci použiť vzorový forumlár predávajúceho, ktorý je dostupný nepretržite v Obchode, a na ktorého uloženie bol upozornený aj potvrdzujúcim e-mailom.
 1. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný objednaný a prevzatý tovar vrátiť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 1. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa vyššie uvedeného je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu celú kúpnu cenu (viď bod 2.6), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu podľa bodu 4.2, resp. najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru Predávajúcemu podľa bodu 4.3.
 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 1. Predávajúci uhradí kúpnu cenu podľa bodu 4.5 a 4.6 Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci sám náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
 1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po prevzatí porušený (napr. potraviny, pochutiny).
 1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pri objednaní tovaru, ktorý je Predávajúcim zhotovovaný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, a ktorý nie je možné po zhotovení uviesť do pôvodného stavu (najmä spracovanie zelenej kávy).
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak tovar objednaný Kupujúcim nie je v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy v objednanom rozsahu skladom, Predávajúci nemá možnosť tovar prijať na sklad a expedovať v lehotách podľa bodu 3.1 Obchodných podmienok. O nedostupnosti tovaru bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho na ním zadaný e-mail v Obchode. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Predávajúci vráti celú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom uvedeným v bode 4.8, a to najneskôr do 3 pracovných dní.
 1. Podmienky odstúpenia od zmluvy bližšie upravuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

5. Reklamácia tovaru

 

 1. Na tovar predávaný v Obchode Kupujúcemu - fyzická osoba nepodnikateľ sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade tovaru – potravín, pochutín, na ktorom je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná len do tohto dátumu.
 1. Na tovar predávaný v Obchode Kupujúcemu - fyzická osoba podnikateľ a/alebo Kupujúcemu – právnická osoba sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade tovaru – potravín, pochutín, na ktorom je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná len do tohto dátumu.
 1. Tovar – potravina, pochutina predávaný prostredníctvom Obchodu má na obale uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, do ktorého si tovar pri správnom skladovaní a neporušení obalu uchováva svoje vlastnosti
 1. Reklamáciu tovaru môže Kupujúci uplatniť len v záručnej dobe tovaru. V prípade reklamácie tovaru – potravín, pochutín najneskôr do 2 dní odo dňa porušenia jeho obalu.
 1. Z reklamácie voči Predávajúcemu je vylúčený tovar, ktorý bol poškodený ako zásielka po jeho expedovaní, t.j. bol poškodený doručovateľom. V tomto prípade si Kupujúci uplatňuje reklamáciu podľa bodu 3.5 Obchodných podmienok. Za poškodenie tovaru doručovateľom Predávajúci nezodpovedá.
 1. V prípade reklamácie Kupujúci bezodkladne kontaktujte Predávajúceho s bližším opisom reklamácie, s ktorým dohodne vybavenie reklamácie (e-mail: info@brewbar.sk).
 1. Reklamáciu tovaru je možné uskutočniť vrátením tovaru na adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.1 Obchodných podmienok. Uplatnenie reklamácie osobne je možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán.
 1. Náklady Kupujúceho spojené s doručením reklamovaného tovaru Predávajúcemu znáša výlučne Kupujúci. Kupujúci je povinný zabezpečiť adekvátne balenie tovaru tak, aby neprišlo k jeho ďalšiemu znehodnoteniu počas doručovania Predávajúcemu. K reklamovanému tovaru je Kupujúci povinný priložiť fotokópiu daňového dokladu – faktúry.
 1. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka) a na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 1. Lehota na vybavenie reklamácie tovaru začína plynúť dňom, kedy Predávajúci prijal reklamovaný tovar. 
 1. V prípade neoprávnenej reklamácie má Predávajúci nárok účtovať Kupujúcemu poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15,-€, ktorý môže byť navýšený o ďalšie preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 

 

6. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci pri objednaní tovaru prostredníctvom Obchodu Predávajúcemu dobrovoľne poskytuje nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska alebo dodacia adresa, e-mailový kontakt, telefonický kontakt.
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu Kupujúceho v súlade s § 10, ods. 3 zákona č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Kupujúci dobrovoľným poskytnutím osobných údajov výslovne súhlasí so spracovaním získaných osobných údajov, s ich použitím v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami podľa bodu 6.7 Obchodných podmienok.
 1. Súhlas Kupujúceho nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie Kupujúceho v Obchode tento súhlas platí počas celej doby registrácie a dva roky po jej ukončení.
 1. Kupujúci poskytuje osobne údaje dobrovoľne, nakoľko si uvedomuje, že bez ich poskytnutia nemôže byť splnený záväzok Predávajúceho vyplývajúci z návrhu kúpnej zmluvy, nakoľko bez dostatočnej identifikácie Kupujúceho by takáto zmluva nemohla vzniknúť.
 1. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže Predávajúcemu spôsobiť. Kupujúci je povinný bezodkladne nahlásiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.
 1. Účelom spracovania osobných údajov Kupujúceho je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi Kupujúcim a Predávajúcim, umožnenie poskytnutia Kupujúcim objednaného tovaru, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia objednaného tovaru. Osobné údaje Kupujúceho budú poskytnuté tretej strane, ktorá zabezpečuje prepravu zakúpeného tovaru podľa týchto Obchodných podmienok.
 1. Osobné údaje Kupujúceho nebudú zo strany Predávajúceho poskytnuté tretím stranám s výnimkou doručovateľa tovaru a nebudú použité na marketingové účely Predávajúceho, pričom je Predávajúci a ním určené oprávnené osoby povinné zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracovávajú.
 1. Osobné údaje Kupujúceho spracováva za Predávajúceho oprávnená osoba v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia Predávajúceho. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Predávajúceho, môže Kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej Predávajúcemu.
 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán (v prípade Kupujúceho najmä § 28 a § 29) v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

7. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Pokiaľ Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ nie je spokojný s tým, ako mu Predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť Predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, Kupujúci sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporov obrátiť sa príslušný subjekt. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,-€.
 1. Návrh na alternatívne riešenie sporov môže podať výlučne Kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ podáva návrh na alternatívne riešenie sporov len jednému zo subjektov podľa bodu 7.2 alebo 7.3, t.j. nie duplicitne.
 1. Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 1. Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporov obrátiť aj na subjekt, ktorý je zapísaný v Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR a verejne prístupnom na webom sídle MH SR. Príslušný subjekt pre alternatívne riešenie sporov je uvedený v bode 8.5. 
 1. Kontaktný e-mail Predávajúceho pre alternatívne riešenie sporov je info@brewbar.sk. 
 2. Bližšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia sporov ako aj náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

8. Orgány dozoru

 1. V oblasti verejného zdravotníctva: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P. O. Box 26, 820 09 Bratislava 29.
 1. V oblasti ponuky a predaja potravín (pochutín): Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava.
 1. V oblasti ochrany Kupujúceho (spotrebiteľa): Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27.
 1. V oblasti ochrany osobných údajov a ich spracovania: Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.
 1. Príslušným subjektom pre alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe je: adr@soi.sk    alebo ars@soi.sk.
 2. 9. Záverečné ustanovenia 
 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo e-mailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia e-mailu.
 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako i vzťahy týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením platným, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia. Pre kúpne zmluvy uzatvorené pred dátumom účinnosti nových Obchodných podmienok, platia Obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15. septembra 2016